Política de privacitat / Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT  (CATALÀ)

(Actualitzada el 30 d’agost del 2018)

 

A BRAIN UPDATERS, S.L.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Responsable del tractament
 • Finalitats del tractament de dades
 • Període de conservació de dades
 • Legitimació per al tractament de dades
 • Comunicació de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Els seus drets
 • Obtenció de les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Raó social: BRAIN UPDATERS, S.L.L.
 • Nom comercial: BRAIN UPDATERS
 • NIF: B-55216519
 • Adreça postal: CARRER MAJOR, N-120, 2-2, 17190 SALT (Girona)
 • Telèfon: +34 620 985 259
 • Correu electrònic: lopd@brainupdaters.net

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A BRAIN UPDATERS, S.L.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, a nivell a professional per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, les dades proporcionades per l’associat en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.
 3. Gestionar les dades professionals de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.
 4. Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb l’associat i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.
 • L’oferta prospectiva de productes i serveis a associats té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en BRAIN UPDATERS, S.L.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BRAIN UPDATERS, S.L.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
  • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: lopd@brainupdaters.net.
  • Per correu postal: Carrer Major, 120 2º2ª . 17190 Salt (Girona), adjuntant fotocopia del seu DNI.
  • A l’adreça de correu electrònic i correu postal indicada, li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a BRAIN UPDATERS, S.L.L. procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
 • Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers llevat que tingui permís per fer-ho i que prèviament ha estat informat.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (ESPAÑOL)

(Actualizada el 30 de agosto del 2018)

 

En BRAIN UPDATERS, S.L.L. trabajamos para garantizar la privacidad en el tratamiento de sus datos personales. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para informar claramente de cómo recabamos, utilizamos y custodiamos los datos de las personas que contactan con nuestra empresa:

 • Responsable del tratamiento
 • Finalidades del tratamiento de datos
 • Periodo de conservación de datos
 • Legitimación para el tratamiento de datos
 • Comunicación de datos
 • Transferencias internacionales de datos
 • Sus derechos
 • Obtención de sus datos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

 • Razón social: BRAIN UPDATERS, S.L.L.
 • Nombre comercial: BRAIN UPDATERS
 • NIF: B-55216519
 • Dirección postal: CARRER MAJOR, N-120, 2-2, 17190 SALT (Girona)
 • Teléfono:  +34 620 985 259
 • Correo electrónico: lopd@brainupdaters.net

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?

En BRAIN UPDATERS, S.L.L. el tratamiento de se realiza con las siguientes finalidades, en función del motivo por el que nos los haya facilitado:

 1. Gestionar datos facilitados directamente por el propio interesado, a nivel profesional, para informarle de nuestros productos y servicios, dar respuesta a su solicitud, petición o consulta y hacer un seguimiento posterior.
 2. Gestionar, los datos proporcionados por el cliente en el momento de contratar nuestros servicios, a nivel organizativo, contable, fiscal y administrativo, así como para informarle sobre servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional que puedan ser de su interés.
 3. Gestionar los datos profesionales del USUARIO por su participación en los diferentes eventos y actividades que organizamos y nos hayan autorizado para informarle sobre otras actividades o eventos que podamos organizar y que puedan ser de su interés.
 4. Realizar, en su caso, el perfil de USUARIO para ofrecerle nuestros productos y servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 • Los datos para la gestión de la relación con el cliente y la facturación y cobro de los servicios serán conservados durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente. Una vez finalizada dicha relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.
 • Los datos relativos a publicaciones de comentarios sobre nuestros productos se mantendrán durante la vigencia y publicidad de los productos o servicios a los que hacen referencia, salvo que se exprese su deseo de que sean eliminados en cualquier momento.
 • Los datos para la participación en eventos y actividades se conservarán durante el tiempo necesario para las finalidades descritas, salvo que se haya opuesto al tratamiento de los mismos o los haya cancelado previamente.
 • Los datos para el envío de comunicaciones comerciales y elaboración de perfiles comerciales de nuestros productos o servicios serán conservados indefinidamente hasta que, en su caso, nos manifiesten su voluntad de suprimirlos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

 • La base legal para el tratamiento de sus datos de las finalidades 1 a 3 es la ejecución contractual de la prestación del servicio correspondiente.
 • La oferta prospectiva de productos y servicios a clientes tiene como base la satisfacción del interés legítimo empresarial consistente en poder ofrecer a nuestros clientes la contratación de otros productos o servicios y conseguir así su fidelización. Dicho interés legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable (Reglamento General de Protección de Datos), que permite expresamente el tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa.

No obstante, le recordamos que tiene derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios descritos en esta Política.

 • La base del envío de comunicaciones comerciales a usuarios no clientes es el consentimiento que se ha solicitado, pudiendo ser revocado en cualquier momento. La retirada de dicho consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato, pero los tratamientos de datos con ese fin efectuados con anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros salvo a:

 • A las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos.
 • A las Administraciones públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos.

¿Transferencias de datos a terceros países?

No se realizan transferencias internacionales de datos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 • Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BRAIN UPDATERS, S.L.L. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
 • Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si es el caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
 • En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, BRAIN UPDATERS, S.L.L. dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Usted podrá ejercer materialmente sus derechos de la siguiente manera:
  • Por correo electrónico adjuntando copia de su DNI a:  lopd@brainupdaters.net.
  • Por correo postal: Carrer Major, 120 2º2ª . 17190 Salt (Girona), adjuntando fotocopia de su DNI.
  • En la dirección de correo electrónico y correo postal indicada, le proporcionaremos los formularios correspondientes para ejercitar materialmente estos derechos.
 • Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que esto afecte la licitud del tratamiento basado en su consentimiento previo a su retirada.
 • En caso de que considere vulnerados sus derechos por que se refiere a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos competente a través de su lugar web: www.agpd.es.

¿Como hemos obtenido sus datos?

 • Los datos personales que tratamos en BRAIN UPDATERS, S.L.L. proceden de los propios interesados o su Representante legal.
 • Le recordamos que no deben facilitar datos de terceros salvo que se tenga autorización de éstos y se les haya informado previamente.
 • No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelan el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o cual es la orientación sexual de una persona física).